Blue Flower

Nieuwsbrief 2013

 

Apeldoorn, mei 2013

Aan de vrienden van "De Herberg"

Evenals in voorgaande jaren ontvangt u dit voorjaar weer onze rondzendbrief met informatie over het inloophuis ‘De Herberg’. Ongetwijfeld hoort u hierover wel eens via de media of in de kerken,

maar wij stellen het op prijs u als vriend van ‘De Herberg’ persoonlijk te informeren over het waardevolle werk en de ontwikkelingen in het inloophuis, dat mede dankzij u nog steeds

kan worden gecontinueerd.

Terugblik 2012

Bezoekers

Het aantal bezoeken van het inloophuis vertoont nog steeds een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren (zie onderstaande grafiek). Opmerkelijk was dat relatief meer bezoekers met een buitenlandse afkomst De Herberg wisten te vinden.

Het blijft moeilijk te traceren om welke redenen mensen het inloophuis bezoeken. Deze zijn immers zeer uiteenlopend. Behoefte aan sociaal contact, aan warmte en gezelligheid, aan een hapje en een drankje en ook aan een luisterend oor is voor velen toch wel de belangrijkste drijfveer. Onder de bezoekers zijn dan ook veel alleenstaanden, ouderen, mensen zonder werk, dak- en thuislozen en een enkele asielzoeker, voor wie nog geen definitieve oplossing is gevonden. Er zijn meer bezoekers op de dagen dat er maaltijden of soep worden verstrekt. Ook de kerstmaaltijden in de Kerstherberg en de Paasbrunch tijdens de Paasdagen bleken zeer in trek bij de bezoekers. Het gezamenlijk eten stimuleert dan de gang naar De Herberg. Het geeft overigens wel te denken dat mensen vanuit deze behoefte komen. In menig individueel geval vindt dit zijn oorzaak in verslechterde economische of financiële omstandigheden.

JV-2012-1-bezoekers-2005-2012

   JV-2012-3-grafiek-bezoek-2012 

 

 

JV-2012-2-bezoekers-2008-2012

  

Het feit dat op sommige dagen veel, soms wel meer dan 40 bezoekers de huiskamers van De Herberg vulden, leidde soms tot spanningen. Doorgaans wisten de gastvrouwen en –heren dit op een adequate wijze op te lossen, maar in een enkel geval bleek een schorsing van een bezoeker toch wel noodzakelijk. In totaal werden er in het verslagjaar 8 schorsingen opgelegd. Om de orde en rust in de huiskamers op een doeltreffende wijze te kunnen handhaven werden waar nodig de huisregels aangepast en het schorsingsbeleid herzien. Een en ander komt de duidelijkheid voor bezoekers en gastvrouwen en –heren ten goede.

De gang van zaken in het inloophuis en de ervaringen met de bezoekers zijn uiteraard regelmatig onderwerp van gesprek in het periodieke medewerkersoverleg. Dankzij de inzet van medewerkers van de Egidius-gemeenschap van de Emmaüsparochie was het inloophuis in de wintermaanden wekelijks op twee ochtenden geopend voor mensen, die de warmte prefereerden boven de kou.

Organisatie

In het aantal vrijwilligers vonden weer enkele mutaties plaats. Verdrietig was het overlijden van Jan Schut, jarenlang voorganger in de zondagsvieringen.

Ook van enkele trouwe medewerkers, die zich lange tijd voor De Herberg hadden ingezet, moest helaas afscheid worden genomen.

Daarentegen mochten we ook weer enkele nieuwe medewerkers welkom heten.

Voor hen werd in het voorjaar 2012 een introductiecursus gegeven, verzorgd door de diaconaal consulente van de Protestantse gemeente in Apeldoorn, Heileen Holman.

Er namen 12 mensen aan deel, onder wie ook enkele medewerkers van het inloophuis ‘De Uitkijk’ in de Maten.

In het bestuur van de stichting Citypastoraat vond eveneens een mutatie plaats. Na ruim 8 jaar als penningmeester te hebben gefungeerd nam Harm Klunder in het voorjaar afscheid.

Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor De Herberg heeft gedaan. In zijn plaats kon inmiddels worden voorzien door Bas Brussaard.

Per 1 januari 2012 beëindigde Anja Prokowski haar werkzaamheden ten behoeve van het budgetteringsproject, aangezien de coördinator, Cora Boon, na haar ziekte deze weer kon hervatten.

Overigens is het aantal deelnemers aan het budgetterings-project gereduceerd tot een enkeling op grond van recente wettelijke voorschriften op dit gebied.

Dankzij een subsidie van het Skan-fonds kon het contract met de assistent-coördinator per 1 oktober 2012 met een jaar worden verlengd

In het voorjaar van 2012 stelde het bestuur een herzien beleidsplan op voor de jaren 2012-2015. Het beleid van de daaraan voorafgaande jaren wordt op hoofdlijnen gecontinueerd.

Gestreefd wordt naar intensivering van de samenwerking met andere instanties en organisaties in de keten van maatschappelijke zorg in Apeldoorn.

Zo werd in het verslagjaar het overleg met Omnizorg, met wie een convenant is gesloten, voortgezet.

Tevens waren er incidentele contacten met GGNet, Taxus (verslavingszorg), het Leger des Heils, Iriszorg, de gemeente Apeldoorn, de stichting Dak- en thuislozenzorg Menorah,

de diaconieën van de kerken in Apeldoorn en andere relevante instellingen. Doorgaans vond doorverwijzing van bezoekers plaats, die behoefte hebben aan hulpverlening.

In het wekelijkse spreekuur van de coördinator werden door bezoekers hun problemen besproken. In de meeste gevallen betrof het hierbij sociale of financiële problematiek.

Ook kon men op dit spreekuur terecht voor een aanvraag van een postadres. In het verslagjaar waren er 55 aanvragen;

eind december 2012 stonden 30 personen ingeschreven op het postadres van De Herberg.

De coördinator participeerde o.a. in het Netwerk Schuldhulpverlening van de gemeente Apeldoorn en eveneens als adviseur in het project Schuldhulpmaatje.

Eén HBO-student liep haar stage in De Herberg.

Financiën

De financiële situatie van de stichting was aan het eind van het verslagjaar zeer zorgwekkend.

De jaarrekening moest helaas worden afgesloten met een nadelig saldo van ruim € 10.000,00.

Dit tekort werd met name veroorzaakt door verminderde inkomsten uit giften, bijdragen, subsidies en verhuur van beschikbare accommodatie,

alsmede door stijgende personeels- en huisvestingskosten.

De onderhoudskosten van het gebouw konden worden beperkt na jaren, waarin relatief hoge kosten waren gemaakt voor renovatiewerkzaamheden.

Gelukkig mochten er meerdere substantiële bijdragen worden ontvangen van de diaconie van de Protestantse gemeente en de R.K. Emmaüsparochie in Apeldoorn,

het Skan-fonds, de Maatschappij van Welstand, de Rotaryclub Apeldoorn-Zuid, de Johanna Donk Grote stichting en de stichting Vrienden van De Herberg.

Tevens werd een wmo-subsidie van de gemeente Apeldoorn ontvangen in het kader van het Regionaal Kompas Oost-Veluwe.

Het bestuur is alle gevers zeer erkentelijk voor hun medewerking.

De financiële situatie noopt het bestuur evenwel tot drastische bezuinigingen in de bedrijfsvoering en terughoudendheid in het reguliere uitgavenpatroon

voor het werk in het inloophuis.

Hoewel er permanent gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden tot financiële ondersteuning lijken structurele maatregelen noodzakelijk om de continuïteit van het

Citypastoraat te waarborgen.

Het bestuur vertrouwt er evenwel op dat dit kan worden voortgezet. Na 35 jaar valt het inloophuis in de binnenstad van Apeldoorn immers niet meer weg te denken.

Het werk daarin is in het belang van de vele bezoekers, voor wie een bezoek aan De Herberg in veel gevallen deel uitmaakt van hun dagelijks leven.

En voor hen is het toch de moeite waard dit werk te continueren?

Wat betekent ‘De Herberg’?

Het woord ‘herberg’ staat voor ‘her=heer’ en ‘berg’ staat voor ‘geborgenheid’. In leesbare zin krijg je dan al snel zoiets als:

Een herberg is een plek waar een heer zijn huis openstelt om geborgenheid te bieden. In de bijbel lezen we het verhaal van Naomi, samen met haar twee schoondochters Orpa en Ruth.

Zij blijven alleen achter als hun mannen zijn gestorven. Naomi kiest er voor om alleen naar Juda terug te gaan en wenst haar schoondochters toe, dat zij allebei geborgenheid vinden

in het huis van een man. Alleen Ruth gaat met haar mee. Verderop in het verhaal maakt Boaz duidelijk wat met die geborgenheid bedoeld wordt. Hij stelt zijn huis open en zorgt dat er

royaal voldoende is voor Naomi en Ruth. Het resultaat is overweldigend. Ruth en Naomi hebben beide een beschermde plek gevonden waar zij geholpen worden om het leven te hervinden.

Dat geeft hun beide de kans om weer voluit te kunnen leven. Leven zoals God het in Zijn schepping heeft bedoeld. Deze geborgenheid wil ook ‘De Herberg’ bieden.

Het geeft de mensen weer een kans om deel uit te maken van het leven vanuit de erkenning dat ieder mens voor God gelijk is.

NB-2013-Koks Oege en Nella

                                                                                             Koks (Nella en Oege) aan het werk voor de gezamenlijke maaltijd op de donderdag

Zondagse Ontmoetingen in de Herberg

Dat er in het inloophuis ontmoetingen plaats vinden is alom bekend, maar wat zijn Zondagse Ontmoetingen?

Wel, in het Oecumenisch Centrum de Herberg gaan ’s zondags voorafgaande aan de opening van het inloophuis, de deuren open voor een bezinningsmoment.

Christen voorgangers vanuit verschillende christelijke tradities die elkaar in het Apeldoorns Beraad van Kerken reeds kennen, gaan op de tweede en vierde zondag van de maand voor, bij die bezinningsmomenten.

Volgens een vooraf samengestelde verdeling geven een zevental mensen vorm aan de Bijbelse boodschap. Eens per jaar komt de groep bij elkaar en dan worden persoonlijke ervaringen gedeeld.

Op dat moment bemoedigt en inspireert men elkaar. Tussentijds zijn er persoonlijke ontmoetingen op verzoek.

Hieronder een persoonlijk verslag van zo’n Zondagse Ontmoeting.

Het is al weer een tijdje geleden……

Ik heb mij voorbereid op de bijeen komst. Er is een Bijbellezing, gebeden en gezangen. Het kan allemaal niet te veel zijn, want het mag maar een half uur duren.

Om kwart over één gaan de deuren open en er wordt koffie geschonken en mijn vers gebakken cake gepresenteerd. De nog warme cake vindt grote aftrek en de bezoekers houden goed in de gaten of niemand een dubbele portie krijgt. Er moet immers eerlijk worden gedeeld.

Deze keer zijn er veel bezoekers en de huiskamer gonst van de onderlinge gesprekken.

Om half twee vraag ik de aandacht om met elkaar stil te worden, zodat wij ons kunnen gaan bezinnen. Plotseling stormen er twee mensen naar binnen.

De ene heeft duidelijk de leiding en zal wel het een en ander regelen voor zijn makker die in de problemen zit. Meerdere gasten manen hem tot kalmte en vragen hem stil te zijn.

“Dit is toch een inloophuis en dan mag ik toch wel zeggen wat ik wil?” De andere gasten kijken me verontschuldigend aan en zeggen: ”Hij weet niet hoe het zit.”

Ik leg hem uit dat we net aan het bezinning moment zijn begonnen en dat het inloophuis om twee uur open gaat. Hij kan tegen die tijd het probleem aan de gastvrouwen/heren uitleggen en dan kunnen zij hem misschien verder helpen. Hij is nu van harte welkom als hij mee wil doen. De man gaat wat rustiger zitten en de ander, die nog geen woord heeft gesproken, zit achter de deur tegen de muur aangeklemd.

Na de Bijbel lezing ontstaat een heel betrokken discussie naar aanleiding van de lezing, waarbij de woord voerende man het probleem weer ter sprake brengt. Nu past het binnen de gedachte dat iedere mens er toe doet. Bij de voorbede vraag ik de aanwezigen of zij nog iets voor God willen leggen. Jawel, de aandacht wordt gevestigd op de hopeloze situatie van de stille figuur tegen de muur. Het gebed moet dan wel in het Engels, zodat het kan worden verstaan.

Ik wend mij naar de stille man en zeg dat de anderen graag een gebed voor hem willen laten uitspreken. Met een wat scheef klein glimlachje kijkt hij me aan en knikt, waarna hij zich weer tegen de muur drukt. Er is geen tijd meer en ik moet de bezinning afsluiten. Iedereen vindt dat er best nog een lied kan worden gezongen.

Het is twee uur dus start het inloophuis. Zo komen de bezoekers van het reguliere inloophuis onder gezang binnen.

Bijna iedere Zondagse Ontmoeting is voor mij een verrassing. Het loopt haast nooit volgens plan.

Voor mij is het een levendige vorm van kerk-zijn waar het Evangelie op een eigentijdse manier vorm krijgt.

Miep Giezeman-Hendriks

Voorganger.

Knip en pedicure middag in De Herberg

Het is 13.00 uur en er staan al mensen te wachten voor de deur van het Inloophuis. Binnen zijn de kappers en pedicures bezig hun spulletjes te installeren en om 13.30 uur als de deur

opengaat zijn ze er dan ook helemaal klaar voor.

Bij binnenkomst kan men zich opgeven voor het knippen e/o een pedicurebehandeling en men ontvangt een kaartje met volgnummer. In de huiskamer is er o.a. koffie vergezeld van een tractie

die één van de kappers heeft meegenomen. De sfeer zit er meteen goed in en er wordt met zorg en aandacht gewerkt aan de “verwennerij” van deze middag. En tot verrassing van de bezoekers

blijken de pedicures ook bereid te zijn om te manicuren.

Het resultaat bij sommigen is verbluffend te noemen; soms herken je iemand niet meteen na een knipbeurt. Andere zien er weer keurig verzorgd uit. Gaandeweg de middag blijken er 2 bezoeksters

te zijn die hun afgeknipte haar willen schenken aan KIKA (kinderkankerfonds) om te kunnen verwerken in pruiken. Met enige trots tonen zij hun afgeknipte staarten voor het maken van een foto.

Een ander enigszins corpulente dame trippelt al heupwiegend en met fladdergebaren van haar armen door de hal. “Oh, wat voelen mijn voetjes weer fluweel zacht aan en wat loopt dat lekker,

ik voel me net een engeltje!”

U zult begrijpen dat we met z’n allen een geweldige middag hebben gehad en de kappers en pedicures met een woord van dank, een attentie en een hartelijk applaus van de bezoekers in het

zonnetje hebben gezet.

NB-2013-knipbeurt

                                                                                                                               haar voor KIKA

Aktie ‘Vrienden werven nieuwe vrienden’

Mogen wij naast uw financiële bijdrage ook een beroep op u doen om nieuwe Vrienden te werven? Vanuit de Stichting Vrienden van de Herberg kunnen wij jaarlijks circa € 3.000 bijdragen aan het werk van De Herberg.

Ons doel voor 2013 is om dat bedrag te kunnen verdubbelen! Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen lopen de inkomsten voor de stichting Citypastoraat terug, terwijl het aantal bezoekers onder andere door de crisis juist toeneemt. Al deze mensen moeten ’s middags terecht kunnen bij De Herberg, juist in deze tijd. U helpt daar aan mee door uw jaarlijkse bijdrage. U zou deze mensen nog extra helpen door ook nieuwe vrienden aan te dragen, en daarmee onze jaarlijkse financiële basis te versterken. Bij deze brief ontvangt u een brochure, waarmee de nieuwe vriend zich aan kan melden. Wilt u meer brochures ontvangen, wij sturen ze u graag toe.

Neemt u dan even contact op met Cora Boon op telefoonnummer 055 5211002

Met vriendelijke groeten, Het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van De Herberg’

Wilt u uw donatie over 2013 overmaken op Rabobankrek.nr 3933.50.355 t.n.v. de Stichting ‘Vrienden van De Herberg’,

Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn. Hartelijk dank!

Werkelijk, het belangrijkste element dat wordt geacht, tijdje het bestellen drugs van het web is om een ​​beste keuze. Sommige voor geneesmiddelen zijn bekend. Andere traktatie bepaalde ziekte zoals angststoornis. Er hij duikers voor geneesmiddelen voor mannelijke impotentie te genezen. Hoe zit het met "kamagra jelly" en "kamagra"? In dit artikel is het meer vertellen over de tekenen van erectiestoornissen en "cialis 20 mg kopen". Het belangrijkste wat je moet zoeken is "kamagra kopen". Maar om een ​​man erectiele probleem op te sporen, de arts zal vermoedelijk beginnen met een grondige geschiedenis van de symptomen. Er zijn diverse geneesmiddelen voor de behandeling van impotentie. Neem de verpakking mee, zelfs als deze leeg is. Als je geneigd te denken dat iemand een overdosis van deze drug zouden hebben genomen, gaat u naar de afdeling spoedeisende hulp van het plaatselijke ziekenhuis in een keer.