Blue Flower

  

Organisatie

De stichting Citypastoraat is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie met rechtspersoonlijkheid, met een algemeen bestuur.

Het Algemeen Bestuur stelt het beleid vast. In dit bestuur zijn zoveel mogelijk de gezamenlijke kerken van Apeldoorn vertegenwoordigd.

Samenstelling Algemeen Bestuur:

  • O. Wierda  (voorzitter),
  • Vacant  (vice-voorzitter),
  • B. v.d. Broek  (secretaris),
  • S. Zijlstra  (penningmeester),
  • M. Giezeman,
  • E. Kolff,
  • J.K. Looijse,
  • B. v.d. Mheen,
  • S. Oosterlee
  • R. Steenman

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor, beheert het pand Deventerstraat 40 Apeldoorn en geeft leiding aan het personeel in dienst van de stichting. Dit bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

In de statuten van de stichting zijn de taken en verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur vastgelegd

Coördinator Citypastoraat

De Coördinator Citypastoraat  is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van het Citypastoraat en geeft tevens leiding aan de vrijwilligers.

De coördinator woont als adviseur de vergaderingen bij van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Coördinator is mevrouw Cora Boon.

Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting bestaan uit:

• diaconale subsidies van de PKN-gemeente en de RK Emmaüsparochie in ApeldoornGift-cantorij-5

• giften van de overige kerken in Apeldoorn

• giften van diaconieën in de regio

• wmo-subsidie van de gemeente Apeldoorn

• giften van particulieren

• bijdragen van de Stichting Vrienden van ‘De Herberg'

• subsidies van relevante fondsen

• opbrengsten uit verhuur van accommodatie in het pand Deventerstraat 40

• renten en baten

Het IBANnummer van de Stichting Citypastoraat is NL11 INGB 0006240608.

 De stichting Citypastoraat heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); giften zijn derhalve aftrekbaar voor de belastingen.