Blue Flower

Jaarverslag 2014

 

Stichting Citypastoraat                       J a a r v e r s l a g   2 0 1 4

                                         ---------------------------------

Inleiding

Overeenkomstig haar statuten is het doel van de stichting Citypastoraat om namens de kerken van Apeldoorn in de binnenstad present te zijn. Dit heeft gestalte gekregen door het inloophuis De Herberg, waar dagelijks vele bezoekers worden ontvangen. Het inloophuis is een diaconaal project, in 1978 ontstaan onder auspiciën van het Apeldoorns Beraad van Kerken. Bestuurlijk is de stichting Citypastoraat verantwoordelijk voor de instandhouding van het inloophuis en het beheer van het pand, waarin het inloophuis is gevestigd en dat eigendom is van de stichting. De instandhouding van het inloophuis is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële bijdragen die vanuit de kerken en diverse andere bronnen worden ontvangen. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten in het jaar 2014.

Bezoekers

De stijgende lijn in het aantal bezoeken aan De Herberg van de afgelopen jaren kon in 2014 in absolute zin niet worden voortgezet. Vanwege beperkte beschikbaarheid van gastvrouwen en –heren was het inloophuis het gehele jaar op zaterdag gesloten, waar dit in voorgaande jaren niet het geval was. Uiteraard was dit van invloed op het totaal aantal bezoeken (zie onderstaande overzichten). Ook is het inloophuis tijdelijk gesloten geweest door werkzaamheden aan de riolering, hetgeen het aantal bezoeken eveneens reduceerde. In relatieve zin bleef het aantal bezoeken evenwel gelijk aan voorgaande jaren, want het inloophuis werd dagelijks door veel mensen bezocht. De gemiddelde opkomst per middag lag zelfs iets hoger dan in vorige jaren. Sommigen kwamen vrijwel dagelijks; het inloophuis maakt min of meer deel uit van hun leven. Anderen brachten incidenteel een bezoek aan De Herberg. Steeds weer bleek er behoefte te bestaan aan persoonlijke ontmoeting, aan sociaal contact, aan warmte en gezelligheid en niet in de laatste plaats aan een luisterend oor. Mensen worden in De Herberg gekend en erkend. Het is deze reputatie, die het inloophuis kenmerkt, waardoor bezoekers de weg naar De Herberg weten te vinden. In die zin maakt De Herberg al jarenlang deel uit van het maatschappelijk leven in Apeldoorn. Er waren dagen waarop wel meer dan 40 bezoekers aanwezig waren. Op de dagen dat er soep werd verstrekt, waren er doorgaans ook meer bezoekers dan gemiddeld. De wekelijkse warme maaltijd mocht zich eveneens in een blijvende belangstelling verheugen. En natuurlijk werd De Herberg druk bezocht tijdens de Kerstherberg en Pasen, waarop het extra gezellig werd gemaakt en de betekenis van deze feestdagen gestalte kreeg.

Tijdens de wintermaanden van eind november tot begin maart stond het inloophuis op twee ochtenden in de week open voor mensen, die de warmte binnen boven de kou buiten prefereerden. Vrijwilligers van de Menorah-gemeenschap hielpen hieraan mee. Gemiddeld bezochten 10 à 15 personen per ochtend deze winteropvang. Menige bezoeker kwam in de middag weer terug.

 

Overzichten van het aantal bezoeken aan het inloophuis in de middaguren

 

Maand:                               2010:                     2011:                    2012:                    2013:                    2014:

Januari                                 566                        719                        843                        917                        826

Februari                                605                        736                        869                        876                        715

Maart                                   736                        843                        858                        994                        618

April                                     628                        751                        808                        769                        625

Mei                                      579                        426                        807                        851                        639

Juni                                     434                        581                        645                        639                        683

Juli                                      421                        562                        564                        690                        562

Augustus                             489                        564                        511                        717                        656

September                           419                        584                        504                        655                        721

Oktober                               634                        724                        668                        684                        742

November                            687                        790                        796                        694                        650

December                            894                        915                        952                        734                        758

                                          ___                       ___                         ___                       ___                        ___

                                         7092                    8195                        8825                      9220                      8195

 

 

 

Grafiek 2014 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal waren er in 2014:         

  • 8195 bezoeken tijdens de dagelijkse middagopenstelling
  •  623 bezoeken tijdens de ochtendopenstelling in de wintertijd
  • 1253 deelnemers aan de wekelijkse avondmaaltijd

 

 Grafiek 2014 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend was dat in toenemende mate mensen met een islamitische achtergrond het inloophuis bezochten. Het bestuur juicht dit toe omdat dit de integratie van deze mensen kan bevorderen.

Zoals gebruikelijk waren de gang van zaken in het inloophuis en de ervaringen met de bezoekers onderwerp van bespreking in het maandelijkse medewerkersoverleg. Door het hoge aantal bezoekers op sommige dagen ontbrak het de gastvrouwen en –heren vaak aan de mogelijkheid tot een praatje. Toch wordt dit van belang geacht omdat menige bezoeker behoefte heeft aan een luisterend oor om zijn of haar problemen te ventileren. Opvallend was dat er zich in het verslagjaar nagenoeg geen spanningen voordeden tussen de bezoekers onderling of in het contact met de medewerkers. Slechts een enkele schorsing  bleek noodzakelijk om de orde en rust in de huiskamers te handhaven. Van belang blijkt de strikte naleving van de huishoudelijke regels en onderlinge afspraken, waardoor duidelijkheid voor de bezoekers ontstaat en problemen kunnen worden voorkomen.

In het verslagjaar werd aan 49 bezoekers een slaapbriefje uitgereikt voor een nacht onderdak in Omnizorg. Er werden slechts 3 slapers aangetroffen op het terrein van De Herberg.

Organisatie

Per 1 februari moest helaas om financiële redenen het aantal arbeidsuren van de coördinator, Cora Boon, worden teruggebracht van 30 naar 20 uren per week. Dit had uiteraard zijn weerslag op haar werkzaamheden. Hierin werd zij begeleid door een externe adviseur. Waar de coördinator als spil in de organisatie functioneert en zij het primaire aanspreekpunt is voor velen, vooral voor de vrijwilligers, werd haar verminderde aanwezigheid natuurlijk betreurd. Het is echter bewonderenswaardig hoe dit door de organisatie is opgevangen, waardoor de activiteiten in het inloophuis vrijwel ongestoord konden worden gecontinueerd. Diverse werkzaamheden werden overgenomen door vrijwilligers.

Waar er door het niet verlengen van het arbeidscontract met Lia Benschop eind 2013 een hiaat was ontstaan in het verzorgen van de postadressen, kon hierin gelukkig weer worden voorzien door de coördinator, die hiervoor dankzij een subsidie van de stichting Vrienden van De Herberg per 1 september voor de duur van twee jaar twee extra arbeidsuren kreeg. Het bestuur is de stichting hiervoor zeer erkentelijk.

Eind 2014 hadden 34 mensen in De Herberg een tijdelijk postadres. Er waren 36 aanvragen.

Aan het einde van het jaar telde de organisatie in totaal 76 vrijwilligers, t.w. gastvrouwen en –heren, kokers van soep en maaltijden, voorgangers voor de Ontmoeting op zondag, vrijwilligers in het beheer (schoonmaak, onderhoud en conciërgewerkzaamheden) en niet te vergeten bestuursleden. Sommige vrijwilligers hadden zelfs een dubbelfunctie.

Naast het vertrek van 10 vrijwilligers waren er 10 aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers, onder wie twee h.b.o.-stagiaires. De werving van vrijwilligers bleef een aanhoudende zorg om de dagelijkse openstelling van het inloophuis te kunnen voortzetten. De laatste jaren melden zich soms ook vrijwilligers via het Verenigingsbureau, wat een verheugende ontwikkeling is.

In oktober/november vond een training van nieuwe medewerkers plaats, die mede verzorgd werd door de diaconaal consulent van de PKN-gemeente Apeldoorn, Heileen Holman.

Op 3 oktober vond voor alle vrijwilligers de jaarlijkse ontmoeting met het bestuur plaats in een gezellige sfeer. Dankzij de stichting Vrienden van De Herberg stond een pizzabakker klaar om de aanwezig van heerlijke pizza’s  te voorzien, hetgeen uiteraard zeer werd gewaardeerd.

In het bestuur deden zich ook enkele mutaties voor. Menco van Koningsveld, Jan Jans en Henri ten Brinke zagen zich genoodzaakt hun lidmaatschap te beëindigen. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet als bestuurslid. Getracht wordt in de opvolging van Jan Jans te voorzien door wederom een vertegenwoordiger van het Leger des Heils.

Ook in het verslagjaar werd de samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties in de keten van de maatschappelijke zorg in Apeldoorn voortgezet. In het bijzonder betrof dit het overleg met Omnizorg, met wie het Citypastoraat participeert in het serviceoverleg op basis van een convenant met betrokken partijen. Incidentele contacten waren er voorts met GGNet, Taxus (verslavingszorg), het Leger des Heils, Iriszorg, de stichting Dak- en thuislozen Menorah, het project Schuldhulpmaatje, de gemeente en de politie van Apeldoorn alsmede met de diaconieën van de kerken in Apeldoorn. In de meeste gevallen vond doorverwijzing van bezoekers plaats, die behoefte hadden aan professionele hulpverlening. In het wekelijkse spreekuur van de coördinator konden bezoekers hun problemen kenbaar maken en bespreken. Veelal betrof dit sociale of financiële problematiek. In totaal maakten 209 bezoekers gebruik van het spreekuur.

Op 2 juni vond een goed bezochte bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de diaconieën van de kerken in Apeldoorn, waarin informatie werd verschaft over de activiteiten in het inloophuis en de hiermee verband houdende financiële ontwikkelingen.  

Financiën

Het jaar 2014 was voor wat betreft de financiën een turbulent jaar. Aan het begin van het jaar was de financiële situatie bepaald niet rooskleurig. Weliswaar werd het jaar 2013 afgesloten met een positief saldo, maar na de jaarwisseling dienden zich enkele substantiële uitgaven aan, in verband waarmede de liquiditeit van de stichting in gevaar dreigde te komen. Dankzij een actie, waardoor extra bijdragen van kerken werden verkregen en steun van de stichting Vrienden van De Herberg kon dit gelukkig worden voorkomen. Gelet op de structurele tekorten in de exploitatie in voorgaande jaren en het negatieve resultaat in de begroting voor 2014 was het evenwel noodzakelijk om ingrijpende maatregelen te nemen om de financiën op orde te brengen en weer gezond te maken. Deze drukten met name op de grootste kostenpost, de personele uitgaven. Reeds in 2013 was het tijdelijke arbeidscontract met Lia Benschop beëindigd. Met ingang van 1 februari werd ook het arbeidscontract met Cora Boon herzien door vermindering van het aantal arbeidsuren van 30 naar 20 uren per week. Nadien werd dit per 1 september  teruggebracht tot 22 uren per week, aangezien de stichting Vrienden van De Herberg zich bereid had verklaard twee extra uren voor een periode van twee jaar te financieren ten behoeve van het verzorgen van postadressen.

Behalve de bijdragen van deze stichting waren er gelukkig ook andere inkomsten in de vorm van bijdragen van kerken en diaconieën, zowel in Apeldoorn als in de regio, subsidies van de Johanna Donk Grote stichting, de Theodora stichting, de gemeente Apeldoorn in het kader van de wmo, en giften van particulieren. Het bestuur is alle gevers zeer erkentelijk voor hun bijdragen; het getuigt van betrokkenheid en het belang om het inloophuis in stand te houden.

Per 1 oktober werd door het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Apeldoorn de hypotheekrente opnieuw vastgesteld voor een periode van tien jaar. Aangezien de rentevoet lager is dan voorheen, heeft dit uiteraard een positief effect op de uitgaven.

Een onvoorziene uitgave betrof het noodzakelijk vernieuwen van de riolering naast het pand. Het ligt in het voornemen om in 2015 het resterende gedeelte achter het pand te renoveren waardoor verstoppingen tot het verleden gaan behoren.

Dankzij de getroffen maatregelen en het zorgvuldig beheer van de financiën kon de jaarrekening over 2014 worden afgesloten met een positief exploitatiesaldo ad ………………. Hoewel de financiën derhalve  een rooskleuriger beeld geven dan voorheen blijft uiterste waakzaamheid geboden wegens verminderde opbrengsten uit giften en subsidies alsmede hogere kosten, vooral ten behoeve van het onderhoud van het gebouw. Het bestuur achtte het dan ook raadzaam hiervoor een substantiële voorziening in de begroting op te nemen.

Helaas dienen zich ook ernstige zorgen aan aangezien rekening moet worden gehouden met het opzeggen van de huur van kantoorruimten in het pand door de kerkelijke organisaties Joker en Abri. Hierdoor zal de stichting belangrijke huuropbrengsten gaan missen hetgeen tot ingrijpende consequenties zal leiden, die mogelijk zelfs van invloed zijn op de continuïteit van het inloophuis. Het bestuur hoopt dat zich tijdig adequate oplossingen aandienen voor deze problematiek en houdt hierover contact met het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Apeldoorn, het Apeldoorns Beraad van Kerken en de gemeente Apeldoorn.

Het valt te hopen dat het inloophuis, dat in de loop der jaren zijn bestaansrecht in Apeldoorn heeft bewezen, geen onzekere toekomst tegemoet gaat, maar dat het kan blijven voorzien in de behoefte van al die mensen, die De Herberg willen bezoeken. Want om hen gaat het tenslotte!

Apeldoorn,   19 mei 2015

 

Het bestuur van de Stichting Citypastoraat

Werkelijk, het belangrijkste element dat wordt overwogen, terwijl het bestellen drugs van het web is om een ​​beste keuze. Sommige geneesmiddelen zijn bekend. Andere traktatie bepaalde ziekte zoals angststoornis. Er zijn duikers voor geneesmiddelen voor mannelijke impotentie te genezen. Hoe zit het met "kamagra jelly" en "kamagra"? In dit artikel wordt meer vertellen over de tekenen van erectiele dysfunctie en "cialis 20 mg kopen". Het belangrijkste wat je moet zoeken is "kamagra kopen". Maar om een ​​man erectiele probleem op te sporen, de arts zal vermoedelijk beginnen met een grondige geschiedenis van de symptomen. Er zijn diverse geneesmiddelen voor de behandeling van van impotentie. Neem de verpakking mee, zelfs als deze leeg is. Als je geneigd te denken dat iemand een overdosis van deze drug zouden hebben genomen, gaat u naar de afdeling spoedeisende hulp van het plaatselijke ziekenhuis in een keer.