Blue Flower

Stichting Citypastoraat

------------------------------- 

                                               J a a r v e r s l a g   2 0 1 5

                                               --------------------------------- 

Inleiding

Overeenkomstig haar statuten is het doel van de stichting Citypastoraat om namens de kerken in Apeldoorn in de binnenstad aanwezig te zijn. Dit heeft gestalte gekregen door het inloophuis De Herberg, gevestigd in het pand aan de Deventerstraat 40, waar dagelijks vele bezoekers worden ontvangen. Het inloophuis is een diaconaal project, in 1978 ontstaan onder auspiciën van het Apeldoorns Beraad van Kerken. De stichting Citypastoraat is verantwoordelijk voor de instandhouding van het inloophuis en beheer van het pand, waarin het inloophuis is gevestigd en dat eigendom is van de stichting. De continuïteit van het inloophuis is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële bijdragen die vanuit de kerken en diverse andere bronnen worden ontvangen. In dit verslag wordt over de resultaten in het jaar 2015 verantwoording afgelegd.

Bezoekers

Evenals in 2014 werd de stijgende lijn van de voorgaande jaren in het aantal bezoekers niet voortgezet. Het aantal bezoekers lag in het verslagjaar slechts iets onder het niveau van het jaar daarvoor. Van invloed op het aantal bezoekers is de sluiting van het inloophuis op zaterdag geweest, noodzakelijk vanwege de beperkte beschikbaarheid van gastvrouwen en –heren, alsmede dat vanwege renovatiewerkzaamheden aan de riolering het inloophuis enige dagen gesloten is geweest.

Op de overige dagen in het jaar werd het inloophuis in de middaguren door veel mensen bezocht en bleef de gemiddelde opkomst per dag vrij constant. Op enkele dagen waren er wel meer dan 40 bezoekers, hetgeen een bijzondere inzet vereiste van de dienstdoende gastvrouwen en –heren.

Vooral op de dagen dat er soep werd verstrekt, waren er meer bezoekers dan gemiddeld. Aan de wekelijkse warme maaltijd werd steeds door ruim 25 bezoekers deelgenomen. Natuurlijk werd De Herberg weer druk bezocht tijdens de Kerstherberg, op Pasen en andere feestdagen, waarop het extra gezellig werd gemaakt en de betekenis van de feestdagen gestalte kreeg.

   

Overzicht van het aantal bezoeken aan het inloophuis in de middaguren per maand

Maand:                             2011:                  2012:                   2013:                  2014:                   2015:

Januari                               719                    843                      917                      826                      745

Februari                             736                     869                      876                      715                      695

Maart                                 843                     858                      994                      618                      810

April                                  751                      808                     769                      625                      677

Mei                                    426                     807                      851                      639                      566

Juni                                   581                     645                      639                      683                      585

Juli                                    562                     564                      690                      562                      603

Augustus                           564                     511                      717                      656                      593

September                         584                     504                      655                      721                      619

Oktober                             724                     668                      684                      742                      637

November                          790                     796                      694                      650                      637

December                          915                     952                      734                      758                      757

                                         ___                      ___                     ___                    ___                        -----

                                        8195                   8825                    9220                    8195                     7924  

In toenemende mate blijken ook mensen met een islamitische achtergrond het inloophuis te bezoeken. Het bestuur juicht dit toe omdat dit de integratie van deze mensen kan bevorderen. Met de wens om geen varkensvlees te nuttigen wordt tijdens de maaltijden uiteraard rekening gehouden.

Op de zondagmiddagen vonden tweewekelijks ontmoetingsbijeenkomsten plaats, waarin voorgangers invulling gaven aan een meditatief moment voor de bezoekers en over levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken spraken. Aan deze bijeenkomsten werd door kleine groepen bezoekers deelgenomen.

                       

In totaal waren er in 2015:           7924  bezoeken tijdens de dagelijks middagopenstelling

                                                  642 bezoeken tijdens de ochtendopenstelling in de wintertijd

                                               1068  deelnemers aan de wekelijkse avondmaaltijd

Hoewel er geen degelijk onderzoek  is gedaan naar het behoeftepatroon onder de bezoekers kan op grond van ervaring worden aangenomen, dat er 20 bezoekers zijn, die vrijwel dagelijks in het inloophuis aanwezig zijn, ca 30 bezoekers die met enige regelmaat komen en ca 50 bezoekers die incidenteel de weg naar het inloophuis weten te vinden (onder hen ook enkele asielzoekers uit het AZC in Apeldoorn). Vooral in de eerste groep zijn er persoonlijke contacten en vriendschappen ontstaan, die men niet zou willen missen; het inloophuis maakt min of meer deel uit van hun leven. Zowel met de eerste als met de tweede groep bezoekers hebben de vrijwilligers een goed contact; zij kennen de bezoekers, bieden ze een luisterend oor en kunnen ze adviseren in problemen. Mensen worden er gekend en erkend, wat in een behoefte voorziet. Voor alle groepen geldt dat de bezoekers de huiselijke warmte en de gezelligheid in De Herberg weten te waarderen. Het is vooral deze reputatie die het inloophuis kenmerkt, waardoor bezoekers de weg naar De Herberg weten te vinden.

Tijdens de wintermaanden van eind november tot medio maart stond het inloophuis in de ochtenduren ook open voor mensen, die de warmte prefereerden boven de kou buiten. Deze openstelling was mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers van de Menorah-gemeenschap. Gemiddeld bezochten 10 á 15 personen per ochtend deze winteropvang. Menige bezoeker keerde vervolgens in de middaguren weer terug.

Het was opvallend dat zich in het verslagjaar vrijwel geen spanningen voordeden tussen de bezoekers onderling of in het contact met de vrijwilligers. Het blijkt dat naleving van de huisregels en onderlinge afspraken problemen kunnen voorkomen. Zoals gebruikelijk waren de gang van zaken in het inloophuis en de ervaringen met de bezoekers steeds onderwerp van bespreking in het maandelijkse medewerkersoverleg.

In het verslagjaar werd aan 52 bezoekers een slaapbriefje uitgereikt voor een nacht logies in Omnizorg. Er werden geen slapers aangetroffen op het terrein van De Herberg.

Om een beter inzicht te krijgen in de behoefte onder de bezoekers om De Herberg te bezoeken, mede in aanmerking genomen dat er in de laatste jaren ook andere ontmoetingsplaatsen in Apeldoorn zijn gecreëerd, heeft het bestuur de wenselijkheid uitgesproken om hiernaar onderzoek te laten verrichten. Het is van belang dit onderzoek in nauwe samenwerking met de gemeente te doen plaats vinden. In een overleg in het najaar met de wethouder voor zorg en welzijn, de heer Paul Blokhuis, toonde deze zich hiervoor ontvankelijk en zegde deze zijn medewerking toe. Nader overleg zal in 2016 plaats vinden. Hopelijk zal het onderzoek dan tevens zijn beslag kunnen krijgen.

Nadat jarenlang het roken in de huiskamers werd getolereerd, kwam hieraan in het voorjaar een einde. Voortaan konden de bezoekers buiten een sigaretje opsteken. Tegen de verwachting in heeft het rookverbod gelukkig niet geleid tot een terugloop in het bezoekersaantal. Sinds er niet meer gerookt wordt maken de huiskamers een frisse indruk hetgeen ten goede komt aan het verblijf daarin.

In het verslagjaar werd tenslotte facilitair medewerking verleend aan enkele diaconale activiteiten

in De Herberg, t.w. de naaiclub ‘Maak er wat van’ voor allochtone vrouwen gericht op taalvorming en integratie, het jongerenproject ‘Tafelen’, waarin jongeren zelf hun maaltijd bereiden, bijeenkomsten van het project Schuldhulpmaatje en het WW-café, waarin werkloze ouderen in een sfeer van luisterend en aandachtig aanwezig zijn elkaar kunnen ontmoeten en informatie en ondersteuning wordt geboden.

Organisatie

De stichting Citypastoraat heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar en stelt het algemeen beleid vast. Het dagelijks bestuur komt maandelijks en voor zover nodig bijeen en is belast met de dagelijkse leiding. De coördinator, Cora Boon, is voor 20 uur per week in dienst van de stichting en adviseert het bestuur. Zij geeft leiding aan het werkoverleg van de vrijwilligers.

In het algemeen bestuur nam Lennart Oosterloo als vertegenwoordiger van het Leger des Heils de plaats in van Jan Jans, die in het voorjaar afscheid had genomen als bestuurslid. Er wordt door tussenkomst van het Apeldoorns Beraad van Kerken getracht om in nog enkele resterende vacatures in het algemeen bestuur te voorzien. Het blijft van belang om de kerken in Apeldoorn zoveel mogelijk te betrekken in het beleid van de stichting door participatie in het bestuur.

Dankzij financiële ondersteuning van de stichting Vrienden van De Herberg kreeg de coördinator twee extra werkuren voor het verzorgen van postadressen. Het werk in het inloophuis wordt naast de coördinator verricht door vrijwilligers.

Aan het einde van het jaar telde de organisaties in totaal 68 vrijwilligers, t.w.

36 gastvrouwen en –heren

16 kokers van soep en maaltijden

16 vrijwilligers in het beheer en bestuur (schoonmaak, onderhoud, conciërgewerkzaamheden en bestuur)

5 vrijwilligers beëindigden in het verslagjaar hun werkzaamheden in het inloophuis. Het bestuur is hen dankbaar voor hun inzet gedurende voor sommigen zelfs lange tijd. Gelukkig waren er 6 aanmel-dingen van nieuwe vrijwilligers. De werving van vrijwilligers bleef evenwel een aanhoudende zorg om de dagelijkse openstelling van het inloophuis te kunnen garanderen. De laatste jaren melden zich ook vrijwilligers via het Verenigingsbureau, hetgeen een verheugende ontwikkeling is.

In het verslagjaar liepen twee hbo-studenten stage in het inloophuis.

Op 30 september werd voor de vrijwilligers een excursie georganiseerd naar De Tuinen van het Hoogeland in Beekbergen. Het was een geslaagd uitje onder zonnige weersomstandigheden, hetgeen door de deelnemers zeer werd gewaardeerd. Door een jaarlijkse ontmoeting voor de vrijwilligers in de vorm van een diner of excursie wil het  bestuur van haar waardering laten blijken voor de inzet van de vrijwilligers, die het immers mogelijk maken dat het inloophuis kan functioneren.

Ook in het verslagjaar werd de samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties in de keten van de maatschappelijke zorg in Apeldoorn voortgezet. In het bijzonder betrof dit het overleg met Omnizorg, waarmee het Citypastoraat participeert in het serviceoverleg op basis van een convenant met betrokken partijen, alsmede doordat een halfjaarlijks overleg plaats vindt met de bedrijfsmanager hetgeen wederzijds als zeer waardevol wordt ervaren.

Incidentele contacten waren er voorts met GGNet, Taxus (verslavingszorg), het Leger des Heils, Iriszorg, de stichting Dak- en thuislozen Menorah, het project Schuldhulpmaatje, Vluchtelingen-werk/Kerk en Vluchteling, de gemeente Apeldoorn alsmede met de diaconieën van de kerken in Apeldoorn. In de meeste gevallen vond doorverwijzing van bezoekers plaats, die behoefte hadden aan professionele hulpverlening. In het wekelijkse spreekuur van de coördinator konden bezoekers hun problemen kenbaar maken en bespreken. Veelal betrof dit sociale of financiële problematiek.

Voorts waren er contacten met het Verenigingsbureau, het platvorm Coördinatoren Zorg en Welzijn, ‘Ontmoet elkaar’ en de politie van Apeldoorn.

Financiën

Het jaar 2015 was voor wat betreft de financiën een jaar, waarin onzekerheid over het voortbestaan van het inloophuis de boventoon voerde. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de huuropbrengsten aanzienlijk verminderden, aangezien per 1 mei de kerkelijke organisaties Abri en Joker de huur van hun kantoorkamers op de eerste étage in het pand hadden opgezegd, alsmede dat in de loop van het jaar de Emmaüsparochie eveneens de huur opzegde van de kamer die in gebruik was bij de r.k.-diaconie. Het parochiebestuur liet tevens weten zich genoodzaakt te zien haar jaarlijkse vaste bijdrage te beëindigen. De huurder van het bijgebouw op het terrein, die al geruime tijd in gebreke was gebleven in het betalen van de huur, zegde in het voorjaar de huur van het gebouw op. Dit alles betekende voor het Citypastoraat een vermindering van inkomsten van ca € 18.000,00 op jaarbasis. Om het tekort dat was ontstaan, te dekken werd naarstig uitgezien naar nieuwe belangstellenden, die de vrijgekomen kantoorkamers willen huren. Helaas zijn we hier in het verslagjaar nog niet in geslaagd. Een projectgroep onder leiding van René Wingelaar zoekt naar mogelijkheden om een oplossing te vinden voor een verantwoorde exploitatie van het pand om daardoor de continuïteit van het inloophuis te kunnen garanderen. Verschillende opties passeren daarin de revue. Een uiterste mogelijkheid om het pand te verkopen wordt daarbij niet uitgesloten. Er is enige hoop dat het jaar 2016 gunstige perspectieven zal bieden voor het inloophuis, maar zekerheid hierin is er nog allerminst.

Per 1 december kon het bijgebouw voor onbeperkte tijd worden verhuurd aan Siza, een organisatie die ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel. Het bestuur is blij dat het gebouw hiermee een goede bestemming heeft verkregen.

Om de financiële nood te lenigen werd een subsidie voor drie jaar verkregen van de stichting Fonds wijlen Koning Lodewijk Napoleon ten bedrage van € 5000,00 per jaar. Eveneens werden subsidies ontvangen van de diaconie van de PKN-gemeente Apeldoorn, de stichting Vrienden van De Herberg, de Johanna Donk Grote Stichting, de Theodora Stichting en in het kader van de w.m.o. van de gemeente Apeldoorn. Voorts werden bijdragen ontvangen van de kerken in Apeldoorn en omgeving, alsmede van vele particulieren. Het bestuur is alle gevers hiervoor zeer erkentelijk. Het weet zich zo gesteund door velen die het belang van de instandhouding van het inloophuis onderkennen en het werk van het Citypastoraat een warm hart toedragen en willen steunen.

Zoals eerder vermeld werden twee extra arbeidsuren van de coördinator ten behoeve van het verzorgen van postadressen gefinancierd door de stichting Vrienden van De Herberg.

Een noodzakelijke uitgave betrof de renovatie van de riolering aan de achterzijde van het pand. In 2014 werd deze reeds naast het pand vernieuwd. Dankzij deze renovaties zullen verstoppingen in de riolering zich niet meer voordoen. Een onvoorziene uitgave betrof ook de vervanging van de defecte afzuigkap in de keuken.

Doordat de financiën zorgvuldig werden beheerd en de uitgaven in zowel de voorzieningen als de lopende activiteiten zoveel mogelijk werden beperkt, kon ondanks de verminderde inkomsten de jaarrekening dit jaar nog worden afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van slechts € 33,00. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de reservering voor groot onderhoud nu tot nul is gereduceerd.

In de hoop dat er in 2016 weer voldoende huuropbrengsten zijn en in de wetenschap dat zowel van de zijde van de gemeente als van verschillende organisaties weer subsidies kunnen worden  verkregen, spreekt het bestuur de verwachting uit dat in 2016 het financieel tekort beperkt kan blijven en dat omtrent de continuïteit van het inloophuis geen onzekerheid blijft bestaan. Aangenomen mag worden dat het inloophuis in de 38 jaar van haar bestaan ruimschoots heeft bewezen in een maatschappelijke behoefte te voorzien, zodat het een plaats kan blijven bieden aan al die mensen, die het inloophuis De Herberg bezoeken. Want uiteindelijk gaat het om hen!

Apeldoorn, 4 mei 2016

Het bestuur van de stichting Citypastoraat

Werkelijk, het belangrijkste element dat is het beschouwd, terwijl het bestellen drugs van het web is om een ​​beste keuze. Sommige geneesmiddelen hij bekend. Andere traktatie bepaalde aandoeningen zoals angststoornis. Er zijn duikers geneesmiddelen voor mannelijke impotentie te genezen. Hoe zit het met "kamagra jelly" en "kamagra"? In dit artikel wordt meer vertellen over de tekenen van erectiestoornissen en "cialis 20 mg kopen". Het belangrijkste wat je moet zoeken is "kamagra kopen". Maar om een ​​man erectiele probleem op te sporen, de arts zal waarschijnlijk beginnen met een grondige geschiedenis van de symptomen. Er zijn diverse voor geneesmiddelen voor de behandeling van impotentie. Neem de verpakking mee, zelfs als deze leeg is. Als je geneigd te denken dat iemand een overdosis van deze drug zouden hebt genomen, gaat u naar de afdeling spoedeisende hulp van het plaatselijke ziekenhuis in een keer.